NOWE ŻYCIE

NOWE ŻYCIE

„Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.” J 1:12-13

Co mówi Słowo Boże?

Biblia bardzo jasno mówi, że jesteśmy grzesznikami (Rz 3:23), a każdy kto zgrzeszył, nie dorównuje bożym standardom. Standard Boga to doskonałość (Mt 5:48). Ale co to właściwie jest grzech? Biblia mówi, że jest to przekroczenie Prawa Boga (1J 3:4). Innymi słowy jest to nieposłuszeństwo wobec Jego zasad. Gdy pierwszy raz w swoim życiu skłamałeś, stałeś się kłamcą. Gdy pierwszy raz zabrałeś coś, co nie należało do Ciebie, stałeś się złodziejem. To tylko dwa przykłady. Boże Prawo zawiera bardzo dużo zasad, ale my skupimy się na tych, które są najbardziej znane czyli na Dziesięciu Przykazaniach (Wj 20:1-17).

1. Nie będziesz miał bogów innych przede mną (Wj 20:3).

 

Czy w każdym momencie swojego życie kochałeś Boga bardziej niż jakąkolwiek inna rzecz czy osobę? Jeśli gonisz za pieniędzmi lub czymkolwiek innym, Bóg nie jest najważniejszy w Twoim życiu. Obejmuje to również rzeczy które nie są same w sobie złe, lecz zastępują naszą miłość do Boga. Jeżeli kochamy jedzenie, nasze rodziny czy nasza pracę bardziej niż Boga to zasługujemy na śmierć i wieczne oddzielenie od niego czyli piekło.

2. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią (Wj 20:4).

 

To przykazanie mówi, że nie możemy tworzyć sobie Boga za pomocą naszych rąk lub wyobrażeń. Bóg jest opisany w Biblii i jeśli próbujemy wierzyć według własnego „widzi mi się”, przekraczamy to przykazanie. Dotyczy to zarówno robienia obrazów i figur przedstawiających Boga, jak również przedstawiania Go jako mniej świętego, sprawiedliwego lub kochającego niż jest naprawdę.

3. Nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego (Wj 20:7).

Bóg mówi, że jeśli używamy Jego imienia bez potrzeby, hańbimy Go. Niektórzy posuwają się tak daleko, że używają Jego imienia jako przekleństwa. Zamiast innych wulgarnych słów, którymi wyraża się swoją złość i niezadowolenie, używają imienia Boga, który dał im życie, mieszając Go z błotem. To jest bluźnierstwem i bardzo poważnym grzechem. Czy kiedykolwiek zrobiłeś coś takiego?

Lecz nie tylko to jest bluźnierstwem. Inny przypadek jest wtedy, gdy nazywamy się chrześcijanami (biorąc na siebie Jego imię) i żyjemy życiem, którym żaden chrześcijanin nie powinien żyć (Ga 5:22-23). Dajemy w ten sposób okazję wrogom Boga, aby mu bluźnić (2 Sam. 12:14).

4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić (Wj 20:8).

 

Bóg chce, abyś jeden dzień w tygodniu odpoczął i oddał mu chwałę w uwielbieniu. Mówi nam, że nie powinniśmy opuszczać wspólnych zebrań, kiedy oddaje się chwałę Bogu. Czy poświęcasz jeden dzień na odpoczynek i wielbienie Boga?

5. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie (Wj 20:12).

 

Czy zawsze oddawałeś rodzicom należną im cześć? Czy kiedykolwiek byłeś wobec nich zbuntowany? Może zostałeś obdarzony wspaniałymi rodzicami i nie miałeś problemu, żeby być posłuszny. Biblia mówi, że jeśli złamiemy jedno przykazanie, jesteśmy winni złamanie wszystkich (Jk 2,10).

Jaki jest Twój stosunek do władzy? Czy kiedykolwiek zbuntowałeś się przeciwko nauczycielowi, pracodawcy, organom ścigania lub tym, którzy kierują Kościołem? Jeśli tak, to zbuntowałeś się przeciwko Bogu, ponieważ od Niego pochodzi wszelka władza (Rz 13:1-7; Hb 13:17; Ef 6:5-8).

6. Nie zabijaj (Wj 20:13).

Wiemy, że zabijanie jest złe, ale Jezus powiedział, że nawet jeśli kogoś nienawidzimy to jesteśmy mordercami w sercu (Mt 5:22; 1J 3:15). Czy kiedykolwiek kogoś nienawidziłeś? Czy nazywasz się chrześcijaninem i nienawidzisz wierzącego w Chrystusa? Jeśli tak, jesteś mordercą.

7. Nie będziesz cudzołożył (Wj 20:14).

 

Cudzołóstwo jest złe i to jest jasne, ale popatrzmy na to głębiej. Jezus powiedział, że jeśli popatrzymy pożądliwie (z seksualnym pragnieniem) na kogoś, to już popełniliśmy cudzołóstwo w sercu (Mt 5:28). Czy kiedykolwiek patrzyłeś z pożądaniem?

8. Nie kradnij (Wj 20:15).

Czy kiedykolwiek zabrałeś coś, co nie należało do Ciebie? Pierwszy raz, gdy to zrobiłeś, stałeś się złodziejem w oczach Boga. Nawet jeśli było to coś bardzo małego, to nadal jest to kradzież. Jeśli ukradłeś coś bardzo dawno temu pamiętaj, że upływ czasu nie odpuszcza grzechów.

9.  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu (Wj 20:16).

 

Czy ktoś na całej ziemi może powiedzieć, że nigdy nie skłamał? Każdy kiedyś skłamał. Ale to nie sprawia, że powinniśmy to traktować mniej poważnie. Kiedy kłamiemy, to stajemy w opozycji do Boga, który jest prawdą (J 14:6). Wszyscy jesteśmy kłamcami i Bogu to nie jest obojętne.

10. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20:17).

To znaczy, że nie powinieneś zazdrościć czegoś, co nie należy do Ciebie. To jest szybka droga do materializmu. Czy twoją motywacją jest chciwość? Czy bardziej martwisz się o sprawy materialne niż o sprawy Boże?

Takie jest Boże Prawo.

 

Czy widzisz, że gdy staniemy przed Sądem Bożym, każdy okaże się winny? Zobaczmy, co Biblia mówi na temat tego, co się dzieje z tymi, którzy łamią Boże Prawo. W księdze Apokalipsy 21:8 „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”. 1 List Św. Pawła do Koryntian 6:9-10 mówi „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą”.

W Galacjan 3:10 jest napisane, że każdy, kto nie jest posuszny prawu, jest przeklęty.

Przyjacielu, biorąc pod uwagę standardy Boga, jesteś w tarapatach. Niedługo przyjdzie dzień sądu (Heb 9:27)! Jezus powróci, aby sądzić świat według swojego standardu sprawiedliwości (Dz 17:30-31), a nie według naszych standardów. To jest zła wiadomość dla nas.

Dobra wiadomość jest taka, że Jezus Chrystus żył idealnym bezgrzesznym życiem (Heb 4:15). On jest Bogiem, który przyszedł w ludzkim ciele (J 1:1). Biblia mówi, że dosłownie stał się grzechem za nas,  „abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Kor 5:21). Nie możesz stanąć przed Bogiem ze swoją sprawiedliwością. Ten rodzaj sprawiedliwości jest dla Boga odrażający (Iz 64:6). Jezus oferuje, tym którzy przyjdą do niego, swoją sprawiedliwość, tak że możemy być w nią ubrani w dzień sądu, zamiast w swoją własną. Taka wymiana musi nastąpić, ponieważ musimy jakoś pozbyć się swoich grzechów i być doskonałymi, kiedy staniemy przed Bogiem. W Liście do Rzymian 5:8-9 „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu”. On zapłacił za naszą winę, tak że możemy być wolni. To wspaniała wiadomość.

Jak więc możemy przyjąć Nowe Życie?

 

W Dziejach Apostolskich 17:30-31 jest napisane „Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali (odwrócili się od swojego grzesznego życia), gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych”. Przyjacielu ten dzień jest bliżej niż myślisz. Musisz nie tylko odwrócić się od swojego grzesznego życia, ale również uwierzyć i zaufać Jezusowi, że Cię zbawi.

Wiara to nie jest przekonanie co do jakiś zasad lub rzeczy, które nie istnieją, jak np. Święty Mikołaj. Biblijna zbawiająca wiara to zaufanie Komuś, kto jest wiarygodny. Jezus jest wiarygodny. Zrezygnuj z siebie dla Niego, ponieważ On jest Jedynym, który może Cię zbawić. Na nikim innym nie możesz się oprzeć.

Jeśli chcesz się pogodzić z Bogiem, przyjdź do niego z prostą modlitwą i proś o łaskę. Powiedz mu, co robiłeś przeciwko Niemu, jak złamałeś Jego prawo. Odwróć się od tych grzechów i zrezygnuj z siebie, żeby zacząć żyć tak, jak chce Bóg. Obiecaj, że będziesz w swoim życiu podążał za Nim jako Panem i Mistrzem.

Jeśli potrzebujesz pomocy w modlitwie zaufania Jezusowi, możesz się posłużyć Psalmem 51. Otwórz swoją Biblię i pomódl się do Boga.

OSTRZEŻENIE
Jeśli chcesz przyjść do Jezusa po to, żeby mieć więcej sukcesów albo mieć lepsze małżeństwo lub zwiększyć poczucie własnej wartości, to NIE RÓB TEGO. Jeśli nie chcesz wziąć życia, jako chrześcijanin, na poważnie i jeśli myślisz, że chrześcijaństwo to tylko kwestia pojawienia się w niedzielę w kościele i dalej możesz żyć w swoich grzechach, które prowadzą Cię do piekła, NIE MÓDL SIĘ. Jeśli nie masz zamiaru służyć Temu, który oferuje Ci życie wieczne, nie udawaj, że chcesz iść za Jezusem.

Jeśli rozumiesz, że nie ma innego miejsca, gdzie mógłbyś otrzymać życie wieczne poza Jezusem Chrystusem, przyjdź do Niego! Jeśli rozumiesz, że musisz się odwrócić od kłamstwa, żądzy, złodziejstwa i buntu, przyjdź do Niego. Jeśli rozumiesz, że On poniósł zastępczą ofiarę w Twoje miejsce, przyjdź do Niego. Jeśli rozumiesz, że Twoje życie nie będzie już należeć do Ciebie i to, że On wykupił Cię swoją własną krwią, przyjdź do Niego. On Cię nie odrzuci ani nie wyśmieje Twojego pragnienia bycia z Bogiem.

Przedstawiliśmy Ci złą i dobrą wiadomość. Myślisz, że to za proste? Teraz przedstawimy, gdzie jest haczyk.

„I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych” (Łk 9:23-26).

W 2 Liście św. Pawła do Koryntian 5:17 jest napisane „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. Twoje nowe życie w Jezusie nie będzie łatwe. Przed Tobą wielkie zmiany. Jezus obiecuje, że będzie z Tobą, gdy będziesz miał kłopoty oraz, że spędzisz wieczność razem z Nim w niebie. Znajdź kościół w twojej okolicy, który ma zdrową biblijną naukę. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do nas.

Jeśli powierzyłeś swoje życie Jezusowi, daj nam znać, a chętnie Ci pomożemy w pierwszych krokach za Bogiem.

Ta strona wykorzystuje technologię "Cookies", która rozszerza możliwości jej działania. Jeśli na niej jesteś, wyrażasz zgodę na ich używanie. W każdym momencie można zmienić ustawienia plików "Cookies" w urządzeniu, na którym odwiedzana jest strona.